Hiến Chương

HIẾN CHƯƠNG

08/12/2013 // 0 Comments

Đảng Tân Đại Việt HIẾN CHƯƠNG LỜI NÓI ĐẦU             Áp dụng xu hướng biến cải trong chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn, những chiến sĩ Đại Việt Quốc Dân Đảng có tinh thần Cấp Tiến đã quyết định thành lập Đảng Tân Đại Việt …