Chủ Trương

TUYÊN NGÔN

03/12/2013 // 0 Comments

Đảng TÂN  ĐẠI VIỆT 1939-1964: 25 năm đã qua từ khi ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG được thành lập với mục đích thực hiện cuộc cách mạng giải phóng quốc gia, cải tạo xã hội, mưu đồ sự sinh tồn cho Dân Tộc VIỆT NAM. …