Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

Tất cả các sinh vật hiện hữu với mục đích để sống và duy trì sự sống. SỐNG thì cho cá nhân của sinh vật đó. DUY TRÌ SỰ SỐNG là cho chủng loại. Đó là đặc tính của bản năng Sinh Tồn, được thể …

Như chúng ta biết, nhân loại đã được chuyên chở bởi ba làn sóng vĩ đại để đi qua bốn thời đại. Làn sóng thứ nhất đã đưa con người từ Thời Đại Du Mục sang Thời Đại Nông Nghiệp. Làn sóng thứ nhì đã …

Ông Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là người khai sáng ra Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu. Ông tên thật là Trương Tử …

CHƯƠNG MỘT.  DẪN NHẬP Sự tổ chức chính trị muốn đưa đến kết quả tốt, cần phải dựa vào một hệ thống tư tưởng dẫn đạo. Từ ngàn xưa các chính trị gia đã nhận ra điều này, do đó các tư tưởng chính trị …