Trong Ta Luôn Có Sài Gòn – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Trong Ta Luôn Có Sài Gòn – Giáo Già

Trong ta luôn có Sài Gòn

Và em, em vẫn như còn quanh đây

Phần ta thèm quá cơn say

Chai bia con cọp trước ngày bảy lăm [1975]

 

Thèm tay thay gối ta nằm

Kể em nghe chuyện còn tằm nhả tơ

Đọc em nghe lại bài thơ

Chất thương chất nhớ cơn mơ tràn bờ

 

Thư Cho Con viết từng tờ

Bốn hai [42] năm vẫn còn chờ nhả tơ

 

Thời gian vào cõi ơ hờ

Bóng trường không cũ không mờ hình em

 

Bốn hai [42] năm vẫn mãi thèm

Đường xưa nhà cũ người quen đứng chờ

Quàng vai âm ấm lá cờ

Vàng như sắc nắng sáng bờ Mương Khai

 

Giáo Già [ngày đông Elk Grove, 01182017]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)