Người Việt Người Mỹ

Cac Bai Khac

No sub-categories

Người Việt Người Mỹ
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ

Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích gì.

Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ vàngười Việt) đừng “tự ái” và mọi người có thể thêm vào những so sánh của mình cho vui.